Kollégiumunk a Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium épületében, az 1. emeleten található, és az iskola szerves részeként működik. A kollégiumban 58 fő elhelyezésére van lehetőség: 28 lánynak és 30 fiúnak tudunk férőhelyet biztosítani. A 2000-ben felújított épületben, esztétikus környezetben, 4 fős szobákban helyezzük el diákjainkat. Infrastruktúra

Lakószobák: 15
Tanulószoba-társalgó: 1
Tévé szoba: 1
Számítógép terem: 2
Teakonyha, étkező: 2
Vizesblokk: 4
Raktár: 2

 A mosdó helyiségekben mosógép és centrifuga is található. A konyhákban villanytűzhely, hűtőszekrény is a diákok rendelkezésére áll. A kollégium televíziókkal, DVD-lejátszókkal, csocsóval, pingpong-asztallal, társasjátékokkal és sportszerekkel biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését. 6 db., internettel ellátott számítógépet használhatnak diákjaink.

Pedagógiai elveink Az iskolához hasonlóan a kollégium is esélyt teremt a felzárkózásra és a tovább haladásra azoknak a tanulóknak, akik valamilyen tanulási, magatartási problémával küzdenek. Kiemelt figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű fiatalok nevelésére, tanulási előmenetelére, fejlesztő kollégáink segítségével. Emellett fontosnak tartjuk diákjaink tehetséggondozását is. Alapelvünk, hogy tanulóinkat személyre szabottan segítsük a lehető legjobb eredmény eléréséhez. Oldott, otthonos hangulatot, bizalmon, elfogadáson és kölcsönös tiszteleten alapuló, szeretetteljes környezetet biztosítunk számukra. Céljaink:

  • Az alapvető emberi jogok betartása és betartatása.
  • Az erkölcsi normák megismertetése, gyakorlása.
  • A közösség iránti felelősség kialakítása.

Integrált nevelés

  • A szülőkkel, szaktanárokkal, szakoktatókkal és a város más iskoláival való kapcsolattartás.
  • A diákok sikeres életpályára való felkészítése.
  • A nemzeti azonosságtudat fejlesztése.
  • A nemzetiségi, etnikai azonosságtudat tiszteletben tartása.

Önállóságra nevelés.

Feladataink: A tanulás tanítása – egyéni fejlődés biztosítása, hátránnyal küzdők felzárkóztatása, helyes tanulási módszerek megismerése, információkeresés gyakorlása. Erkölcsi nevelés. – az alapvető erkölcsi normák megismerése, példamutatás, munka megbecsülése, kötelességtudat fejlesztése. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés – európaiság és magyarság értékének tudatosítása. Állampolgárságra, demokráciára nevelés – kollégiumi önkormányzat működtetése. Önismeret és társas kultúra fejlesztése – helyes, reális énkép kialakítása. Családi életre nevelés –szexuális nevelés, családi konfliktusok kezelése. Testi és lelki egészségre nevelés – helyes táplálkozás, mozgás, stressz kezelés módszereinek megismertetése. Felelősségvállalás, önkéntesség – segítő magatartás kialakítása. Fenntarthatóság, környezettudatosság – környezetvédelem fontosságának tudatosítása. Pályaorientáció – tanulóink megismertetése a munka világával.

Gazdasági és pénzügyi nevelés – az ésszerű gazdálkodás, az értékteremtő munka fontosságának tudatosítása. Médiatudatosságra való nevelés – médiatudatosságra, kritikus szemléletre nevelés.

Foglalkozásaink: Minden nap 15.00-17.30-ig tanulószobai foglalkozáson vesznek részt tanulóink. Ennek keretében lehetőség nyílik a kiscsoportos vagy egyéni felzárkóztatásra, korrepetálásra, tehetséggondozásra. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a tanulás tanítására, a különféle tanulási módszerek elsajátítására. Hetente 1 alkalommal csoportfoglalkozást tartunk, ahol lehetőség nyílik az interperszonális készségek, az önismeret fejlesztésére, és az aktuális események, problémák megbeszélésére. Tanulóinknak lehetőségük van egyéni problémafeltáró beszélgetésre csoportvezető nevelőjükkel. Kollégiumi Önkormányzatot működtetünk, amelynek képviselőit minden tanév szeptemberében választjuk meg.

Szabadidős foglalkozások, szakkörök is várják diákjainkat: Sport: fiú- és lányfoci. Háztartási ismeretek: kézműves foglalkozások, háziasszonyi teendők. Média: filmklub és tudatos médiahasználat. Hagyományteremtő programjaink: Gólyabál, Mikulás buli, Karácsonyi ünnepség, Kollégiumi ballagás, Gyermeknap, stb.